کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی آموزش سیستم عملکرد

آموزش سیستم عملکرد
PERFORMANCE APPRAISAL TRAINING

بازخورد دادن، ارزیابی و یا کمبود هر کدام از اینها یک نقش بسیار مهم در زندگی ما بازی می کند. در نتیجه ، فرهنگ سازمانی قویا تحت تاثیر فضایی است که در فرایندهای ارزیابی عملکرد غالب هستند.
آموزش ما با هدف تغییر نگرش منفی نسبت به فرایند ارزیابی عملکرد طرحریزی شده است. در طول دوره دانشپذیران رفتار صحیح مدیریتی را در فازهای مشخص چرخه مدیریت عملکرد به دست می آورند، یاد می گیرند چگونه اهداف مناسب و مشخص تعیین کنند، چه شاخصهای کلیدی عملکرد برای زیردستان خود در نظر بگیرند.
مدت دوره: 2 روز
آموزش سیستم عملکرد