کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی آموزش و توسعه

آموزش و توسعه

استراتژی آموزش و توسعه یک استراتژی سازمانی است که در آن توانایی ها، مهارتها و شایستگی های نیروی کار نیاز است تا پایداری و موفقیت سازمان را تضمین کند و توسعه این توانایی ها دست یابی به اثربخشی سازمانی را به همراه دارد.
استراتژی آموزش و توسعه باید منعکس کننده و تقویت کننده استراتژی های منابع انسانی باشد و همچنین با دیگر استراتژی ها لینک شود ( برای مثال ، پاداش)زمانیکه یک استراتژی برای آموزش و توسعه ایجاد می شود، اگر زبان تجاری نیز در آن ملحوظ گردد، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
خروجی یک استراتژی آموش و توسعه حداقل سه فعالیت جالب را مورد حمایت قرار می دهد.
1. یک المان کلیدی برای استراتژی یادگیری سازمان این است که هدف گذاری روی توسعه بلند مدت آن دست از افرادی که بعنوان عنوان استعداد شناخته می شوند، صورت گیرد. افرادی که برای موفقیت تجارت های بلند مدت بسیار حیاتی خواهند بود.
2. علاوه بر استعدادها، یک برنامه ای برای توسعه افراد دیگر تیم نیز لازم است، که بر اساس ورودی های ارزیابی عملکرد می باشد. این بخش، که بر اساس برنامه توسعه فردی(IDP) می باشد، باید کیفیت عملیات شرکت را تضمین کند.
3. بر اساس قابلیت های شناخته شده از افراد، سازمان می تواند یک برنامه جانشین پروری تنظیم کند. برنامه جانشین پروری تضمین می کند که سمت های کلیدی همیشه با چندین کارمند اضافه پوشش داده می شوند. جانشین پروری معمولا بر سمت تمرکز دارد، در صورتیکه مدیریت استعدادها بر اساس افراد است.
گسترش آموزش و توسعه شامل یکسری کارگاه ها، ساعات مشاوره ای و اجرایی، ارزیابی افراد برای تشخیص استعداد ها و نقشه های شغلی برای اهداف جانشین پروری خواهد بود.

آموزش و توسعه