کاوشگران بهره وری پویا | آموزش

آموزش

چرا آموزش با KGroup ؟

 

آکادمی kGroup با تجربه ای ناب در آموزش انتخاب اول شرکتهای موفق است. شبکه بین المللی کی گروپ یک شریک ایده آل برای آن سازمانهایی است که در چندین کشور فعالیت می کنند و می خواهند رهبری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استعدادها و پروژه های طراحی سازمانی را به صورت یکپارچه با کیفیتی بالاتر از استانداردها و به زبان بومی محل اجرا پیاده سازی کنند.

 

آموزش kgroup

تاییدیه ها و مجوزهای ملی
حق امتیاز انحصاری از چندین موسسه معتبر بین المللی شامل :

Integrated Assessment Services
DEVELOR
Kirk Patrik
Insight
ویژگیهای دوره های آموزشی ما:بکار گیری متودولوژی
X-LEARNING
شبکه بین المللی قوی
بکارگیری مدرسان تراز اول
اختصاصی سازی دوره های
دانش تخصصی ما بیش از 120 نوع خدمت ناب را در بر می گیرد:


77 دوره آموزشی
15 ابزار عارضه یابی
20 ابزار مشاوره و خدمات مرتبط
6 نوع پکیج مختلف برای توسعه سازمانها

ارزش های پیشنهادی ما :

 

هدف هر برنامه توسعه منابع انسانی تغییرات پایدار در رفتار و طرز فکر است که منجر به دستیابی به نتایج مورد انتظار در کسب و کار می گردد .

 

ما اطمینان داریم که تمام دوره های آموزشی و برنامه های مشاوره و مربیگری مرتبط با آن باید زنجیره ای شفاف از شواهدی فراهم آورد که بیانگر تاثیر دوره در نتایج کسب و کار باشد. زنجیره ارزش پیشنهادی توسط ما یک متودولوژی آسان در اجرا برای طرحریزی، طراحی و اندازه گیری چنین پروژه هایی می باشد.

آموزش یک اتفاق نیست بلکه یک فرآیند است. تاثیر هر طرح توسعه منابع انسانی بسیار وابسته به فعالیتهایی است که قبل و بعد از دوره صورت می گیرد. مفهوم x-learning روشی است که در آن از نظر زمان و عمق فعالیتهای اجرایی کی گروپ اطمینان حاصل می گردد که کارفرما از فعالیتهای ما تاثیر گرفته است.

 

آماده سازی و سفارشی سازی کردن آموزش ها :

 

از آنجایی که کلیه دوره ها بر اساس یک ساختار بخش بندی شده ایجاد شده اند، ما می توانیم برنامه های آموزشی را دقیقا بر اساس نیازهای مشخص و واقعی برای توسعه مدیران سازمان سفارشی سازی کنیم. به همین دلیل، پیشنهاد می کنیم که برنامه را با یک نیازسنجی اولیه شروع کنیم تا بتوانیم تصویری شفاف از انتظار سهامدارن و چالشهای مدیران و همچنین انتظارات شما از برنامه توسعه داشته باشیم. سپس با توجه به نتایج حاصل شده، کل سرفصلها و موارد آموزشی را طوری طراحی می کنیم که مختص سازمان، متمرکز و اثر بخش برای تمامی گروه های هدف در برنامه توسعه باشد.

 

ما بر این باوریم که تمام دوره های آمورشی باید زنجیره ای شفاف از شواهدی فراهم آورد که بیانگر تاثیر دوره در نتایج کسب و کار باشد . 

از اررش های پیشنهادی این شرکت یادگیری ماندگار و تغییرات رفتاری پایدار است ، که ماحصل اجرای برنامه های فوق می باشد .