کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی استخدام

استخدام

فرایند پیدا کردن افرادی برای کار کردن در شرکت یا به عنوان عضوی از یک سازمان در آمدن را استخدام گویند.
یک فرایند استخدام موثر می تواند در زمان و هزینه برای شرکت صرفه جویی کند. استخدام نیز می تواند از دیگر محصولات منابع انسانی که در بالا ذکر شد نیز بهره ببرد. هر چه هوش منابع انسانی بالاتر باشد، استخدام موثرتری قابل دستیابی خواهد بود.
استخدام