کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی اصول رهبری

اصول رهبری
LEADERSHIP FUNDAMENTALS

هر چند آرزوی خیلی هاست که ذاتا رهبر متولد شوند، اما ما آن را در حین رشد و از طریق تجربه یاد می گیریم. بسته های آموزشی رهبری ما بصورت خاص برای کمک به این فرآیند طراحی شده اند. برنامه توسعه دانش و مهارت ما دقیقا منطبق برنیازهای واقعی و موقعیتهای مدیران می باشد.
اصول رهبری
ما میتوانیم بصورت حسی یا آگاهانه رهبری کنیم، ما میتوانیم مطابق با رفتار همکارمان با توجه به شخصیت خودمان یا تیپ حرفه ای و انگیزشی آنها رفتار کنیم. سبک رهبری حسی معمولا مرتبط با امور جاری است، اگرچه مدیرانی که آگاهانه روش ها و سبکهای رهبری مناسب برای زیردستان خود را انتخاب می کنند،تاثیر گذاری بیشتری در طولانی مدت دارند.
مخاطبین دوره:
مدیران ارشد، میانی و کارآفرینان
مدت دوره: 4 روز
سرفصلهای دوره
آموزش جوهر رهبری (2روز)
1- اجزای عملکرد
2- وظایف مدیریتی
3- مدلهای انگیزشی مازلو و هرزبرگ
4- سبکهای رهبری( تفویض اختیار، دستوری، حمایتی، مربیگری)
5- ارائه بازخور
6- مربی گری مدیریتی
7- تمرینات موقعیتی
آموزش ارتباطات مدیریتی (2روز)
8- مدیر به عنوان ارتباط گیرنده
9- اظهار کنندگی به عنوان یک ابزار موثر در ارتباطات
10- اصول ارتباطات آگاهانه
11- مدل ابراز وجود( 6 مراحل نفس)
12- چگونه ابراز وجود کنیم؟
13- شرایط ارتباطی سخت: ابزارهای و تکنیک ها
14- گوش فرا دادن فعالانه
پیش نیازی: آشنایی با مباحث پایه ای مدیریت
سایر دوره های تکمیلی این مبحث:
توسعه و رشد رهبری، اثربخشی رهبری، رهبری پیشرانه های عملکرد
منابع و مراجع: Coaching for Performance
مدل GROW
در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود تفاوت يك مدير و رهبر را توضيح دهد و دلايل قانع كننده براى ايفاى نقش كوچ براى هدايت افراد داشته باشد. شركت كننده در پايان روز قادر است جلسات كوچينگ فردى و گروهى را طراحى و اجرا نمايد و براى بهبود عملكرد جلسات منابع كافى براى مطالعه بيشتر در اختيار خواهد داشت.
مدرس بین المللی:
Imre Szocs- Knowladge manager of DEVELOR Int.
مدرس ایرانی:
دکتر محمدجواد آبگون