کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی برنامه رهبری موثر

برنامه رهبری موثر

جلسات تجاری چگونه می توانند موثرتر و متعدانه تر باشند؟
چگونه با شاخص های عملکردی مناسب کار کنیم تا عملکرد مناسب را دریافت کنیم؟
چه کاری را باید انجام دهم وقتی به محل کار زیردستانم می روم؟
چگونه یک بورد ارتباظی می تواند فعالیتهای هفتگی و روزانه مرا ساپورت کند؟
برنامه رهبری موثر را می توان به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تجهیز کردن شرکت کنندگان برای تمرینهای عادی روزانه در نقش رهبری در زمینه های مدیریتی، توسعه و متعهد کردن افراد استفاده کرد. ماژولها به طریقی ساخته شده اند که می توانند با محیط خاص هر سازمانی اختصاصی سازی شوند. در نتیجه رهبران می توانند با ترینر فرایند ها، استانداردهای رهبری و ابزار آن که در محیط مختص کاری و نیازهای محلی آنها کارایی دارند، را شناسایی کنند و توسعه دهند.
مدت دوره: 2 روز
رهبری موثر