کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی برنامه ها و دوره های آموزشی
مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد

Performance Management

مدیریت عملکرد
دوره جامع مدیریت عملکرد

دوره جامع مدیریت عملکرد

Performance Management

دوره جامع مدیریت عملکرد
دلبستگی کارکان به سازمان

دوره دلبستگی کارکنان به کار و سازمان

Employee Engagement

دلبستگی کارکنان به کار و سازمان
توسعه فردی

دوره توسعه فردی

IDP

توسعه فردی
بازی های رهبری

دوره بازی های رهبری

Leadership Games

بازی های رهبری
دوره ابزار ارزیابی فرایندهای مدیریت منابع انسانی

دوره ابزار ارزیابی فرایندهای مدیریت منابع انسانی

PST Train

ابزار ارزیابی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی
اصول رهبری

اصول رهبری

Leadership Fundamentals

اصول رهبری
سیستم های نوین انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

سیستم های نوین انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

سیستم های نوین انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی
جوهر رهبری

جوهر رهبری

Essence Of Leadership Training

آموزش جوهر رهبری

مدیریت استرس

Stress Management

رفتار سازمانی
کانون ارزیابی و توسعه

کانون ارزیابی و توسعه

Assessment and Development Center(AC&DC)

کانون ارزیابی و توسعه
مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیرمنابع انسانی

مربیگری در مدیریت نهایی

Coach Manager

مربیگری در مدیریت نهایی
فعالیت های شغلی

فعالیت های متمرکز بر شغل

فعالیت های متمرکز بر شغل
مدل شایستگی

توسعه مدل شایستگی

Competency Model

توسعه مدل شایستگی
مدل کوه یخی

دوره مدل کوه یخی در شایستگی ها

Competency Iceberg Model

مدل کوه یخی در شایستگی ها
تکنیک های مصاحبه

آموزش تکنیک های مصاحبه

آموزش تکنیک های مصاحبه
ارتباطات مدیریتی

آموزش ارتباطات مدیریتی

آموزش ارتباطات مدیریتی
توسعه فکری

کارگاه مدل توسعه فکری

کارگاه توسعه مدل فکری
جبران خدمات و مزایا

جبران خدمات و مزایا

جبران خدمات و مزایا
آموزش و توسعه

آموزش و توسعه

آموزش و توسعه
رهبری مؤثر

برنامه رهبری مؤثر

برنامه رهبری مؤثر
آموزش سیستم عملکرد

آموزش سیستم عملکرد

Performance Apprialsal Training

آموزش سیستم عملکرد
مربیگری رهبری

آموزش مربیگری رهبری

دوره آموزشی مربیگری رهبری
لستخدام

استخدام

استخدام
سیستم ارزیابی عملکرد

سیستم ارزیابی عملکرد

سیستم ارزیابی عملکرد