کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی توسعه فردی

توسعه فردی
IDP

طرح توسعه فردی به کارکنان در راستای اهداف توسعه فردی کمک می‌کند و موجب همسوسازی اهداف افراد با اهداف سازمان می‌شود. طرح توسعه فردی برای همه افراد تدوین می‌شود، ولی طرح‌های بهبود عملکرد برای عملکرد غیر قابل قبول‌ بکار گرفته می‌شود.
توسعه فردی
طرح توسعه فردی، یک مدرک مدون و رسمی است که اهداف یادگیری وتوسعه مهارتها وقابلیت های فرد را شناسائی و تعیین می کند. هر فرد همراه با مدیرش بصورت مشترک این برنامه را تدوین می کنند. این برنامه شامل آموزش ها و برنامه های رسمی و غیررسمی پرورشی است که کمک می کند تا مهارت ها وشایستگی های مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه کسب و تقویت شود.
مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان و همه افرادی که به توسعه خودشان فکر می کنند.
مدت دوره: 2 روز
سرفصلهای دوره
• تعریف طرح توسعه فردی
• سطوح توسعه فردی
• مدیریت آموزش و طرح توسعه فردی
• جایگاه و اهمیت طرح توسعه فردی در مدیریت عملکرد
• مراحل تدوین طرح توسعه فردی
• نکات تکمیلی در تهیه طرح توسعه فردی
• کارگاه تدوین طرح توسعه فردی
• تفاوتهای IDP و PIP
• رویکردهای شرکت های بزرگ در مورد IDP
پیش نیازی: آشنایی با مباحث پایه ای مدیریت
سایر دوره های تکمیلی این مبحث:
دوره های مربی گری تحت اعتبار ICF-ACTP
مدیریت عملکرد
منابع و مراجع: individual development plan
در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود یک طرح توسعه فردی بر اساس معیارها و اصول مناسب تهیه و تدوین کنند.
مدرس: محمدجواد آبگون
دکترای حرفه ای مدیریت کسب وکار
مشاور، مدرس حوزه مدیریت
مترجم و مولف چندین کتاب مدیریتی