کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی جبران خدمات و مزایا

جبران خدمات و مزایا

جبران و خدمات مربوط به حقوق و دستمزد و دیگر مزایای مالی و غیر مالی یک شرکت به کارکنانش است.
می تواند شامل مولفه های زیر باشد:
پرداخت ثابت: حقوق مبنایی است که به کارمند صرف نظر از هر فاکتور دیگه ای پرداخت می شود. که این مبلغ در قرارداد ذکر می شود.
پرداخت متغیر: مبلغ جبرانی که به کارمند بابت عملکرد او و شرکت و … پرداخت می شود.
دیگر مزایا: دیگر مزایا شامل بیمه، بهداشت، خودرو شخصی و غیره را موارد انگیزشی غیر مالی گویند.
تعداد حالات ممکن و شرایط مالیاتی بسته به کشورهای مختلف متفاوت می باشد.
ساختن یک استراتژی جبران خدمات و مزایا مسئله بسیار مهم و حساسی می باشد. فاکتورهای متعددی را باید در نظر گرفت. اگرچه، یک پکیج خوب و متعادل پاداشی ( مزایای مالی و غیر مالی)، بسیار در مسئله تعهد سازمانی کارمندان (employee engagement) مهم خواهد بود.
جبران خدمات و مزایا