کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی دلبستگی کارکنان به کار و سازمان

دلبستگی کارکنان به کار و سازمان
Employee Engagement

سازمان تحقیقاتی، پژوهشی و مدیریتی گالوپ نظر سنجی بی نظیری از بیش از ده میلیون کارمند و مدیر در 114 کشور به 41 زبان زنده ی دنیا انجام داد که این نظرسنجی ها برای تبیین و تعیین یک محیط کار ایده آل که در آن کارکنان با همه ی وجود کار می‌کنند، خود را برای انجام وظایف به زحمت می‌اندازند، داوطلب می شوند و احساس و ابراز رضایت می‌کنند و موفقیت سازمان را موفقیت خود می دانند، نظر مدیران توانمند و برجسته را به خود جلب کرد
دلبستگی کارکان به سازمان
دلبستگی کارکنان
دلبستگی کارکنان(E^2) برابر است با مجموع فعالیتهایی که در محل کار انجام می شود(t)، ضرب در تعهد ذاتی در انجام کار(IC) و میزان همسویی فعالیت با هدفهای سازمانی(G) و درنهایت این مجموع به تعداد کل فعالیتهایی که فرد انجام می دهد، تقسیم می شود.
مخاطبین دوره:
مدیران ارشد، میانی و کارآفرینان و کارشناسان مدیریتمدت دوره: 2 روز
سرفصل های مورد تحلیل در دوره:
تعریف و مفاهیم دلبستگی کارکنان به کار و سازمان
مطمئن شوید کارکنان می‌دانند که سازمان و مدیران از آنها چه انتظاراتی دارند.
مطمئن شوید کارکنان به منابع و امکانات لازم برای انجام درستِ کار، دسترسی دارند.
اجازه دهید کارکنان کاری را که در آن بهترین هستند، انجام دهند.
از کارکنان برای انجام کار خوب، به نحو مناسب تقدیر و قدردانی کنید.
به دیدگاه‌های افراد اهمیت دهید.
کاری کنید که هر کس احساس کند شغل و نقش مهمی دارد.
تعامل کارمندان با افراد متخصص را بیشتر کنید.
دوستی‌ها را تشویق کنید.
در ارزیابی عملکرد روشی قاعده‌مند داشته باشید.
فرصت‌های رشد و یادگیری را فراهم سازید.
پیش نیازی: علاقه به مدیریت صحیح کارکنان
سایر دوره های تکمیلی این مبحث:
متودولوژی دولور در رهبری دلبستگی کارکنان(Engaging Leader)
ماخذ: کتاب 12 اصل مدیریت عالی و برجسته. ترجمه محمدجواد آبگون و دیگران.
در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود وضعیت و عدد دلبستگی کارکنان را تعریف و براساس آن پروژه های بهبود را انجام دهند.
این معیار که باعث موفقیت سازمانهاست را تحلیل و وضعیت سازمان و منابع انسانی را رصد کنند.