کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی رفتار سازمانی

مدیریت استرس
Stress Management

مخاطبین دوره: مدیران
مدت دوره: 1روز
مدیریت استرس
سرفصل های دوره
• تعریف استرس
• عوامل استرس
• علائم استرس
• رابطه بین استرس و بیماریها
• روش های ابراز استرس
• راه های کاهش استرس
• مدیریت استرس
• استراتژی های اصلی مدیریت استرس
• استرس در محیط کار
این دوره پیش نیازی: ندارد.
در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود رفتارهای مورد نیاز برای کنترل استرس را به کار گیرند و بیشتر بیه تمرکز بر روی کار کورد نظر خود داشته باشند.
مدرس: دکتر مهدی رفتاری
دکترای مدیریت
مشاور، مدرس حوزه مدیریت
و استاندارد های مدیریتی