کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی سیستم ارزیابی عملکرد

سیستم ارزیابی عملکرد

فرایندی که در آن مدیر (1) رفتار کاری یک کارمند را با مقایسه با استانداردهای کنونی ارزیابی می کند، (2) مستند سازی نتایج این ارزیابی و مقایسه ها، و (3) استفاده کردن از این نتایج برای تهیه گزارش بازخورد به کارمندان به طوری که بتوانند از نقاط قابل پیشرفت خود با خبر شوند را فرایند ارزیابی عملکرد گویند. ارزیابی عملکرد برای تعیین نیاز آموزشی نیز بکار می رود.

1. دوره ارزیابی عملکرد قبلا یکساله یا بیشتر بود. در بسیاری از موارد، نظارت کردن در طول سال ادامه دار بوده است، ولی بحث و مذاکره متناوبا بیشتر اتفاق می افتد. استانداردهای امروزی رفتارها براساس مدل های شایستگی را بصورت جزیی بررسی می کند.
2. مستند سازی نتایج ارزیابی را میتوان به طرق مختلف انجام داد. این اسناد به مدل شایستگی لینک داده می شده اند.
3. جلسه ارزیابی عملکرد برای مشخص شدن قدم های بعدی انجام می گیرد. در طول جلسه مقایسه ای بین اهداف و یک ارزیابی شفاف روی مدل شایستگی انجام می پذیرد. در نتیجه، بسیار آسان خواهد بود که در انتهای جلسه نقاط قوت و ضعف و قدمهای بعدی مشخص شوند.
4. نتایج فردی تجمیع می شوند و از این ورودی حجیم، یک برنامه آموزشی برای شرکت مشخص می شود.
سیستم توسعه ارزیابی عملکرد با یک سری کارگاه ، مشاوره های داخلی و ساعات آموزشی انجام می شود.

سیستم ارزیابی عملکرد