کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی فعالیت های متمرکز بر شغل

فعالیت های متمرکز بر شغل

شرح شغل یک اظهاریه نوشته، وسیع و کلی از یک شغل مشخص بر اساس یافته های آنالیز شغل است. عموما شامل وظایف، اهداف، مسئولیتها، چشم انداز و شرایط کاری یک شغل در کنار سمت شغل و اسم و سمت فردی که باید به آن گزارش داده شود، می باشد. شرح شغل معمولا اساس یک مشخصات شغلی را تشکیل می دهد.
گرید شغلی به معنای ترکیبی از شغل هاست که تقریبا یک ارزش و وزن را در اهداف جبران خدمات و مزایا دارند. شغل هایی که مشخصات یک گرید شغلی را دارند، شرح شغل، نیازهای دانشی، مهارتی و توانایی های یکسانی دارند، در نتیجه مقیاس مشابه پرداختی برای آن شغل ها وجود دارد.
شغل های درست تعریف شده، با شرح جزیی و دقیق به معنی ورودی نهایی استخدام می باشد.
به طور واضح و مشخص، گرید های شغلی بصورت هدفمندانه برای پلتفرم جبران خدمات و مزایا کاربرد دارند.
فعالیتهای متمرکز بر شغل بر اساس ارایه چندین کارگاه انجام خواهد شد.
فعالیت های متمرکز بر شغل