کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی کارگاه توسعه مدل فکری

کارگاه توسعه مدل فکری

دوست دارید خودتان و فرهنگ کاری شرکتتان را چگونه ببینید؟
آماده برای چالشهای جدید یا ترجیح می دهد که از آنها جلوگیری کند؟ برای حل موانع اصرار می ورزد یا ترجیح به کناره گیری راحت دارد؟تمایل به تلاش اضافه برای توسعه و پیشرفت دارد با ترجیح می دهد آنرا بی ثمر بداند؟در طول مدت کارگاه، مدیران و کارمندان کشف می کنند که چگونه آگاهانه مدل ذهنی خود تشکیل دهند تا بیاموزند چطور نوع تفکر و قابلیتهای توسعه ای آنها را محدود کند یا گسترش دهد. دانشپذیران همچنین شکستن مدل ذهنی ثابت خود را تمرین می کنند و در این باب مثالهایی در یافت می کنند. همچنین می آموزند چطور یک ذهن رشد یافته توسعه دهند.
کارگاه توسعه مدل فکری