کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی کانون ارزیابی و توسعه

کانون ارزیابی و توسعه
Assessment and Development Center(AC&DC)

در رویکرد کانون ارزیابی و توسعه، با طراحی مدل شایستگی هر سازمان و با بهره مندی از دانش و تخصص تیم ارزیابان حرفه ای و کارآزموده و با استفاده از تمرین ها و شبیه سازی های چندگانه مدیریتی، به انتخاب شایسته ترین افراد برای ترفیع، استخدام و … پرداخته و با توصیه و برنامه ریزی به افراد و سازمان و هدایت مستمر ایشان در مسیر توسعه منجر به تعالی سازمان می گردد.
کانون ارزیابی توسعه
كانون يا مركز ارزيابي، نه يك مكان فيزيكي يا جغرافيايي، بلكه يك رويكرد (يا فرآيند) ارزيابي است. اين رويكرد، از طریق ارزيابي گروهي از شركت كنندگان (داوطلبان) توسط تيم ارزيابان با استفاده ازتمرينات و آزمونهاي متنوع انجام می گردد.از این رویکرد براي سنجش شايستگي هاي افراد، جهت جذب، ارتقاء ، آموزش ، توسعه شايستگي ها ، کار راهه شغلی ، جانشین پروری و … استفاده مي شود.
مخاطبین دوره: مدیران، کارشناسان
سرفصلهای دوره
• ویژگیهای افراد مستعد
• فرایندهای مدیریت منابع انسانی
• كانون ارزيابي ،اركان وفرایند کانون ارزیابی
• شايستگي‌ وکاربرد شایستگی ها
• مدل شايستگي ها و شاخصهاي مديران اثربخش
• تدوين شايستگيهای ارزيابان
• اولویتهای شايستگي هاي ارزیابان
• تمرينات كانون ارزيابي
• جلسه warm up &wash up
• پرزنت و جستجوي اطلاعات Fact-Finding
• وظايف ارزيابان- خطاهاي‌ ارزیابان
• مصاحبه و دو اصل اساسي در مصاحبه
• راهنماي بين المللي كانون ارزيابي
• کارگاه ارزیابی (ابزارها- ارزیابها- شایستگی ها- بازخورد)
منابع و مراجع:
Competency Mapping-
Competency Iceberg Model-
-Assessment & Development Center
کانون ارزیابی توسعه
مزایای کانون ارزیابی KGroup
استفاده از تکنیک ها،ابزارها و تمرین های متنوع
استفاده از ارزیاب های متعدد و آموزش دیده
تشخیص و شناسایی شایستگی های فرد
تشخیص توانمندی فرد در راستای شغل مورد نظر
ارزیابی فرد در گروه و در تعامل با سایر افراد
صرف مدت زمان کافی جهت ارزیابی
مدرس دوره: دکتر محمدجواد آبگون
*دکترای حرفه ای کسب و کار
*مدرس، مترجم، مولف و مشاور در حوزه منابع انسانی
*مدیر عامل KGroup
*عضو هیات مدیره موسسه پروفسور میرسپاسی
*مدیر سابق توسعه منابع انسانی هولدینگ عظام