کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی توسعه مدل شایستگی

توسعه مدل شایستگی

یک مدل شایستگی، چارچوبی برای مشخص کردن رفتار، مهارت و دانش مورد نیاز شغل است. ترکیبی از شایستگی هاست که بطور مشترک باعث عمکرد موفق در یک شغل می گردد.
مدلهای شایستگی به صورت گسترده برای مشخص کردن و ارزیابی کردن شایستگی ها درون سازمان هم بصورت مهارتهای سخت و هم نرم در تجارت استفاده می شوند. آنها یک مولفه کلیدی برای جذب و استخدام، آموزش و توسعه و مدیریت فعالیتهای دپارتمانهای منابع انسانی ارائه می دهند.
ارزیابی شایستگی ها اغلب به ایجاد پایه ای برای برنامه های آموزشی و مفاهیم یادگیری، چه بصورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی، کمک می کند.در طی یک مدل شایستگی توسعه، کی گروپ از یک سری کارگاه برای تسهیل کردن یادگیری اطلاعات مرتبط برای مشتری استفاده می کند.

توسعه مدل شایستگی