کاوشگران بهره وری پویا | کاربرد و اهداف مدل

کاربرد و اهداف مدل

۱۶ بهمن کاربرد و اهداف مدل


 

دامنه شمول:
فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در سازمانها و بنگاه های ایرانی که در زمینه های مختلف فعالیت می کنند، می تواند بر اساس این مدل مورد ارزیابی و پیمایش قرار گیرند.
لازم به ذکر است که این مدل برای هر سازمان و بنگاه اقتصادی فارغ از اینکه با مدل سیستمی اقتضایی مدیریت منابع انسانی دکتر ناصر میرسپاسی آشنا باشد یا مدل مذکور را به کار گرفته باشد، قابل کاربرد است.

مدل میر سپاسی به دنبال اهداف زیر است:

 • اندازه‌گیری کیفیت فرآیندهای منابع انسانی
 • پیاده‌سازی برنامه بهبود به منظور پشتیبانی از وظایف منابع انسانی
 • هموارسازی مسیر بهبود مستمر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی
 • انتخاب درست و صحیح پروژه‌های بهبود در حوزه منابع انسانی
 • برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در حوزه منابع انسانی
 • امکان مقایسه سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی سازمان با سایر سازمان‌های پیشرو
 • ایجاد تناسب مطلوب در استفاده از ابزارهای نوین مدیریت منابع انسانی
 • کمک به مدیران در انتخاب بهترین رویکردها با توجه به مقتضیات سازمان
 • ارتقا و بهبود فرآیندهای مدیریت منابع انسانی به طور متوازن و همگن
 • توانمند ساز فرآیندهای مدیریتی سازمان.
 • پرورش کارکنان را با بهبود فرآیند همسو کرده و نوعی فرهنگ کمال را مستقر نماید.

 

بدون نظر

نظر شما چیست؟