کاوشگران بهره وری پویا | مدیریت استراتژی

مدیریت استراتژی

۱۰ آذر مدیریت استراتژی

گام اول : آموزش ، بررسی و تحلیل روند ، تیم سازی و تهیه برنامه عملیاتی

 • آموزش مبانی فرآیند مدیریت استراتژیک
 • معرفی مدلها و الگوهای مدیریت استراتژیک
 • تشکیل و تعریف ساختارکمیته مدیریت استراتژیک ، تدوین وظایف و بررسی عملکرد.
 • بررسی و تحلیل فرآیند تدوین استراتژی سالهای اخیر و تعیین نقاط قوت وحوزه های قابل بهبود .
 • تشکیل جلسات منظم با مدیران و کارشناسان ارشد جهت تعریف و تشریح حوزه های اصلی و کلیدی
 • تهیه برنامه اجرایی پروژه در گامهای آتی .

گام دوم : شناخت وضع موجود بر اساس مدارک و مستندات جاری

 • تهیه ، بهبود و بازنگری ابعاد ارکان جهت ساز .
 • تهیه درافت اولیه مدل کسب و کار شرکت.
 • بازنگری برنامه اجرایی پروژه در گامهای آتی.

گام سوم : تحلیل محیط بیرون شرکت

 • تشکیل اعضاء تیم تحلیل محیط بیرونی.
 • جمع آوری اطلاعات مرتبط با نیازها و انتظارات ذینفعان و بررسی تاثیرات آنها.
 • بررسی تغییرات محیط بیرونی (دور و نزدیک) و تعریف موضوعات کلیدی، فرصتها و تهدیدها.
 • تحلیل رقبا و توانمندیها در هر حوزه به تفکیک فعالیتها.

گام چهارم : تحلیل قابلیتهای و عملکرد درونی شرکت

 • تشکیل اعضاء تیم تحلیل محیط درونی
 • تعریف شایستگی های محوری و قابلیتها بالقوه و بالفعل داخلی ، شرکا و …
 • تعریف منابع و توانمندیهای کلیدی در مدل کسب وکار .
 • تهیه موضوعات کلیدی در ارزیابی عوامل داخلی .

گام پنجم : تدوین و تعریف استراتژی‌ها ،خط‌مشی‌ و اقدامات پشتیبان

 • تهیه و تدوین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی .
 • تعریف و تدوین استراتژیهای اصلی بر اساس تحلیلهای فوق.
 • اولویت بندی استراتژیهای اصلی.
 • بروزآوری ماموریت و چشم انداز و اهداف کلان همسو با استراتژیها
 • تهیه و بروز آوری نقشه استراتژی..
 • تعیین شاخصهای کمی جهت تحقق استراتژی.
 • تعریف برنامه های عملیاتی همسو با استراتژیها.
بدون نظر

نظر شما چیست؟