کاوشگران بهره وری پویا | مدیریت و توسعه منابع انسانی

مدیریت و توسعه منابع انسانی

۱۰ آذر مدیریت و توسعه منابع انسانی

فرازی از سخنان دکتر ناصر میرسپاسی 

موثر ترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدتر کردن کارکنان سازمانهاست. این مهم جز با اعمال مدیریت استراتژیک در قلمرو مدیریت منابع انسانی امکانپذیر نخواهد بود. طبیعی است که از منظر استراتژیک، مدیران منابع انسانی صرفا به نحوه انجام وظایف کارکنان نمی پردازند، بلکه با تدابیری موثر در جذب و نگه داری، به سازی و کاربرد مطلوب منابع انسانی، انسان هایی با توانایی، شخصیت و خلق و خوی متناسب با فرهنگ و ماموریت سازمان به وجود آورند که به جای به کارگیری ابزار کنترل و نظارت مستمر، خودآن ها از وجدان کار و فرهنگ عمیقی برخوردار باشند و طبعا ایجاد چنین خلق و خوی کاری، وظایف مدیران منابع انسانی سازمان ها را وسیع تر کرده است.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر اساس مدلهایی چون SRP, natural , …

حوزه جذب، تامین و تعدیل منابع انسانی شامل طراحی، آموزش و اجرای سیستمهای زیر:

 • کارمندیابی، جذب، گزینش و استخدام مناسب ترین کارمند
 • مدیریت استعداد
 • سیستم کار راهه و جانشین پروری
 • تدوین مدل شایستگی
 • برگزاری کانونهای ارزیابی و توسعه

 

حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی

 • تدوین دوره های آموزشی کاربردی و مورد نیاز مدیران و کارکنان با هدف بهبود عملکرد،
 • توسعه کارراهه شغلی
 • طراحی و اجرای سیستم ارزیابی و مدیریت عملکرد
 • پیاده سازی استانداردهای مدیریت آموزش مانند ISO29990, ISO10015
 • تهیه طرح توسعه فردی(IDP)

 

حوزه نگهداشت و جبران خدمات منابع انسانی

 • طراحی استراتژیک نظام جبران خدمت، مزایا و پاداش کارکنان،
 • طراحی سیستم سلامت سازمانی، ایمنی و شرایط محیط کار
 • طراحی سیستم ارائه تسهیلات و خدمات به منابع انسانی
 • طراحی و اجرای مصاحبه خروج

 

حوزه بکار گیری منابع انسانی

 • طراحی ساختار سازمانی
 • طراحی کارامد و موثر شغل
 • تجزیه و تحلیل شغل بر اساس الگوهایی نظیر O*net و …
 • طرح طبقه بندی مشاغل
 • طراحی سیستم انگیزش و نحوه تعامل و همکاری موثر کارکنان
 • طراحی سیستم پیشنهادات
 • ایجاد تیمهای حل مسئله
 • تحقیق و پژوهش در حوزه رفتار سازمانی
 • ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی بر اساس مدل هایی مانند میر، فیلیپس و …
 • پیاده سازی مدلهای تعالی منابع انسانی
بدون نظر

نظر شما چیست؟