کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی درباره ما

 

شغل ما(what we do)

اجرای کانون های ارزیابی و توسعه – اجرای صحیح کانون ارزیابی و توسعه با در نظر گرفتن تمامی ذی نفعان این موضوع، عملکردی درخشان از ما نزد متخصیصن و صاحبان فن به یادگار گذاشته است. ما همچنان در حال بهبود و توسعه هستیم چرا که این توقع را نزد طرفهای ذینفع ایجاد کرده ایم

.

شرکت بهره وری پویای پارس

 

آموزش – ما برنامه های آموزشی جذاب، مرتبط و کاربردی طراحی و ارائه می دهیم. ما به شرکت کنندگان در برنامه انگیزه می دهیم تا آنچه را که در مورد شغل یاد گرفته اند، استفاده کنند و پیشرفت اجرای آنها را تحریک می کنیم.

 

مربیگری – ما در فرآیند تغییر رفتار شخصی که با همه پروژه های یادگیری و توسعه واقعی همراه است، ما راهنمایی شخصی را ارائه می دهیم.

 

ما به تعریف پیامدهایی که ذینفعان مشاغل انتظار دارند تحویل داده شود، گرچه ابتکارهای یادگیری و توسعه است و ما آنها را بر این اساس طراحی می کنیم.

 

مشاوره – در این فرایند ابتدا ما پیامدهایی که ذینفعان از پروژه انتظار دارند می پردازیم و با استفاده از خلاقیت و ابتکار عمل با استفاده از فرهنگ کار تیمی و مشارکت، اجرای صحیح پروژه را هدایت می کنیم. ما به هم ترازی فرآیندها و سیستم های متصل کمک می کنیم تا تغییر مورد نظر پشتیبانی و تقویت شود.

با کی گروپ، پروژه های یادگیری و توسعه شما تأثیر مثبت و قابل اندازه گیری بر نتایج کسب و کار ایجاد می کنند.

خدمات موسسه:

 

ارزیابی

کانون ارزیابی

بخش خصوصی

بخش دولتی

ارزیابی

کانون توسعه

آموزش و توسعه

 

 

مشاوره

مدل شایستگی

راه اندازی کانون

اندازه گیری دلبستگی کارکنان

ارزیابی فرایندهای مدیریت منابع انسانی

صدور مدارک حرفه ای

مدیریت استعداد

جانشین پروری

تیم ما از مجرب ترین افراد تشکیل شده است