کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

کتاب دستنامه مدیریت شایستگی و توسعه ی افراد

برپایه استاندارد بین المللی ایزو 10015 ویرایش 2019

کتاب مدل شاسیتگی و مصادیق رفتاری در صنعت بیمه و خدمات مالی

ص-------------نعت بیمه و خدمات مالی
جامعترین و به روزترین منبع برای گفتگو در میان رهبران صنعت و خدمات، کارآفرینان، مربیان، توسعه دهندگان فعالیت های اقتصادی، متخصصان و مدیران منابع انسانی

کتاب مدل شایستگی و مصادیق رفتاری در فناوری اطلاعات

مدل شایستگی و مصادیق رفتاری در فناوری اطلاعات
جامعترین و به روزترین منبع برای گفتگو در میان رهبران صنعت و خدمات، کارآفرینان، مربیان، توسعه دهندگان فعالیت های اقتصادی، متخصصان و مدیران منابع انسانی

کتاب توسعه منابع انسانی با استفاده از الگوی اونت در عمل

بر پایه ی پژوهش در زمینه بانک مشاغل اونت و تدوین متدولوژی نگارش شرح وظایف کارکنان و شناخت نیاز های توسعه پرسنل

کتاب استاندارد بین المللی اجرای کانون های ارزیابی و توسعه

iso-10667
دستورالعمل ها و روش ها برای ارزیابی کارکنان در محیط کار و سازمان. بخش اول: الزامات برای مشتریان کانون

کتاب استاندارد بین المللی اجرای کانون های ارزیابی و توسعه بخش دوم

دستورالعمل ها و روش ها برای ارزیابی کارکنان در محیط کار و سازمان. بخش دوم: الزامات برای مجریان کانون

مدل ارزیابی بلوغ مدیریت منابع انسانی میرسپاسی

کتاب استاندارد های مدیریت کیفیت و محیط زیست

کتاب شایستگی های مدیریتی در اشعار فارسی

کتاب 12 اصل مدیریت عالی و برجسته

12 اثل مدیریت عالی و برجسته