کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی مدل کوه یخی در شایستگی ها

مدل کوه یخی در شایستگی ها
Competency Iceberg Model

مديران همواره نقش مهم و حياتي در سازمانها ايفا مي‌كنند. اثر مديران برجسته در كسب درآمد، سود و موفقيت سازماني، امروزه بخوبي در بسياري از سازمانهاي موفق بارز و آشكار است. پاسخ سريع به تهديدها و فرصتهاي عصر حاضر، مدير را بعنوان منبعي حياتي در حل مسائل در سازمانها مطرح ساخته که بر اين اساس نياز سازمانها به مديران شايسته بيش از پيش آشكار شده است.
يکي از رويکردهاي نويني که در زمينه آموزش و توسعه مديران مطرح شده است، کاربرد شايستگي ها جهت طراحي برنامه‌هاي توسعه مديريت است. شایستگی مجموعه دانش، مهارت و نگرش‌هایی است که عملکرد شغلی را ارتقا می دهد. بنابراین به مجموعه دانش، مهارت و نگرشهایی که کارکنان را  قادر می­سازد به صورتی اثربخش فعالیتهای مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق استاندارد مورد انتظار انجام دهند، شایستگی گفته می­شود.در مدل EFQM به شایستگی ها توجه ویژه شده است.
مخاطبین دوره: مدیران، کارشناسان
مدت دوره: دو روز
سرفصلهای دوره
• تعریف شایستگی
• تشریح اجزای شایستگی
• تشریح انواع شایستگی
• تشریح مدل کوه یخی در شایستگیها
• کاربردهای مدل شایستگیها در مدیریت منابع انسانی
• تعریف شایستگیها
• تعیین مصادیق شایستگی
• روش تهیه مدل شایستگی
• مدل شایستگی و تاثیر بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی
• رویکرهای شرکت‌های متوسط صنعت و بهترین‌ها
پیش نیاز:
آشنایی با مباحث پایه ای مدیریت
سایر دوره های تکمیلی این مبحث:
مدیریت منابع انسانی
منابع و مراجع: competency mapping
Competency iceberg model
خروجی های مورد انتظار دوره:
تهیه مدل شایستگی
تدوین پروفایل شایستگی
سطح بندی شایستگی و تعریف مصادیق آنها
مدل کوه یخی در شایستگی ها