کاوشگران بهره وری پویای پارس

خدمات مشاوره، مهندسی و سرمایه گذاری

صفحه اصلی اندازه گیری میزان دلبستگی کارکنان

بسته پیشنهادی توسعه دلبستگی کارکنان به کار و سازمان
Employee Engagement Solution Package- Gallup Q12

employee engagement
چرا موضوع دلبستگی کارکنان به کار و سازمان مهم است؟
نپرداختن به دلبستگی تام و تمام  کارکنان به کار و سازمان که هزینه ی از دست دادن بهره وری را در بر دارد، 300 بیلیون دلار در آمریکا تخمین زده شد. این عدد در آلمان 90 بیلیون یورو و 3 بیلیون اس جی دی در سنگاپور گزارش شده است. آمار زیر نیز برای سال 2015 قابل تامل است:
 • کمتر از 17 درصد کارکنان در دنیا دلبستگی تمام و تام به کار و سازمان دارند. این موضوع هزینه ای 350 بیلیون دلاری در سال را به سازمان ها تحمیل می‌کند.
 • 77 درصد کارکنان شغل فعلی خود را دوست ندارند.
 • 39 درصد کارکنانی که دلبستگی تام و تمام به کار و سازمان ندارند، از استرس رنج می برند و معمولا این موضوع آنها را وادار به استعفا می‌کند.
دلبستگی کارکنان
دلبستگی کارکنان
ما نتایج این تحقیق را با عنوان زیر در کشور توسعه دادیم:
دلبستگی کارکنان
روش ما بر گرفته از جان طبیعت است. مراحل رشد یک گیاه ما را به این فکر انداخت که چگونه کارکنانی دلبسته داشته باشیم:
دلبستگی کارکنان
 • شخم زدن
 • بذر پاشی
 • مراقبت
 • رویش گیاه
 • برداشت
اگر در محیط کاری شما موارد زیر مشاهده می شود، ما می توانیم به شما کمک کنیم:
دلبستگی کارکنان
اگر می‌خواهید در محیط بازار موقعیت خوبی داشته باشید، محیط کاری خود را بهبود دهید.
بهبود محیط کار همان ارتقا دلبستگی کارکنان است.
دلبستگی کارکنان
دلبستگی کارکنان برابر است با مجموع فعالیتهایی که در محل کار انجام می شود(t)، ضرب در تعهد ذاتی در انجام کار(IC) و میزان همسویی فعالیت با هدفهای سازمانی(G) و درنهایت این مجموع به تعداد کل فعالیتهایی که فرد انجام می دهد، تقسیم می شود.
روند اجرای فرایند:
دلبستگی کارکنان
آماده سازی(PREPARE) با دقت تمام کلیات پروژه، نیازها و چالش ها را بررسی کنید. عوامل دلبستگی کارکنان به کار و سازمان را هماهنگ کنید، شرایط پروژه را بررسی و موارد مورد نیاز را ایجاد کنید.
دلبستگی کارکنان
دلبستگی کارکنان
ارزیابی و برنامه ریزی(تجزیه و تحلیل و اولویت یابی)(ASSESS) : سطح فعلی دلبستگی کارکنان به کار و سازمان را تعیین کنید. فرایندهای متناظر را شناسایی و شاخصهای کلیدی قابل اندازه گیری برای هر یک تعریف کنید. سطح تلاش مورد نیاز را تعیین کنید.
طراحی(تعریف روشهای مختص صنعت و افراد شاغل)(DESIGN): مدل حاکمیتی و سیستم نگهداشت سطح دلبستگی کارکنان به کار و سازمان را بر اساس شایستگی های کلیدی و پیشرانه های مورد نیاز برای هم مدیران و هم کارکنان تعریف کنید.
دلبستگی کارکنان
دلبستگی کارکنان
توسعه(آموزشهای پیشنهادی)(DEVELOP): سطوح شایستگی را در تمام سطوح سازمانی توسعه دهید. ابزارها و فرایندهای مورد نیاز برای توسعه را اجرا کنید. تغییر نگرش ایجاد کنید.
اجرا(تمرین رفتارهای جدید)(IMPLEMENT): مدل حاکمیتی و مدل شایستگی سازمان را اجرا کنید.
دلبستگی کارکنان
دلبستگی کارکنان
اندازه گیری و ارزشیابی(تحلیل مزایا و منافع)(RUN & MEASURE): داشبورد مدیریتی تهیه کنید و تلاشها را ارزیابی کنید و در خصوص ارتقا پروژه مشارکت کنید.
ویژگیهای کی گروپ در اجرای این فعالیت در سازمان ها:
 • مطالعه وسیع تیم تحقیق و توسعه
دلبستگی کارکنان
 • بومی سازی مدل
 • تعریف پیشرانه های دلبستگی
 • تعریف مدل حاکمیتی ویژه هر کسب و کار
 • سیستم پشتیبانی قوی
 • برنامه تغییر نگرش کارکنان
 • تیم کارشناسی و مدیریتی حرفه ای
 • نشر کتاب 12 اصل مدیریت عالی و برجسته نظر به مسئولیت اجتماعی کی گروپ