کاوشگران بهره وری پویا | تحقیق و پژوهش در حوزه مدیریت و توسعه فرد

تحقیق و پژوهش در حوزه مدیریت و توسعه فرد

دسته
 
درمورد این پروژه

 خدمات مشاوره در زمینه تحقیق و پژوهش : 

نظر سنجی و پژوهش ادراکات و برداشت های کلیه ذینفعان ( جامعه ، مشتریان ، تامین کنندگان و . . . )

پژوهش در خصوص عدم عملکرد سازمان ها و کارائی مدل های جاری 

پژوهش در خصوص میزان رضایت کارکنان 

پژوهش در خصوص فرهنگ و سبک رهبری مدیران