کاوشگران بهره وری پویا | مدلهای تعالی کسب و کار

مدلهای تعالی کسب و کار

گام اول :آموزش مدل تعالی سازمانی

مبانی تدوین مدل تعالی سازمانی .

معرفی مدلهای سرآمدی و تعالی رایج.

اهداف جایزه تعالی سازمانی 

تشریح مفهومی مدل تعالی سازمانی ، ارزشها و مفاهیم بنیادین ، تشریح معیارها و زیر معیار ها 

معرفی منطق ارزیابی مدل،منطق رادار 

گام دوم : تشکیل ساختار جاری سازی مدل جایزه ملی تعالی سازمانی

تشکیل و تعریف تیمها و ساختارکمیته های تعالی، تدوین وظایف و بررسی عملکرد 

درگیرنمودن واحدهای سازمانی در فرآیند بهبود و تکمیل اظهارنامه 

انطباق نتایج ،شاخصهای عملکرد و فرآیندی سازمان را با نتایج کلیدی و غیرکلیدی مدل‌های تعالی سازمانی 

همسو نمودن قابلیت‌ها ، توانمندی ، زیرساخت‌ها با اهداف و مطالعات استراتژیک سازمانی

گام سوم : اجرای فرآیند خودارزیابی بر اساس مدل تعالی و تعریف فعالیتهای بهبود

انتخاب اعضاء تیم خودارزیابی و بهبود 

پیگیری و فعال سازی پروژه‌های بهبود قبلی و مسئولین مرتبط این پروژه‌ها

ایجاد برنامه کاری جهت ارزیابی ، گزارشات، شاخصها، تحلیلهای و اقدامات شرکت 

پیگیری ، پایش و کنترل عملکرد کلیه کمیته های اجرایی 

اجرای خودارزیابی و تعریف فعالیتهای بهبود در مسیر تعالی سازمانی 

گام چهارم : تهیه و تدوین اظهار نامه

تهیه ورودیهای لازم جهت تدوین و تهیه اظهار نامه تعالی 

جمع آوری شواهد و مصادیق مرتبط با رویکردها 

اخذ گزارشات با فرمت استاندارد از کمیته های تعالی 

دریافت نظرات و تاییدیه از مدیر تعالی در خصوص اظهارات کمیته های تعالی 

تهیه و تدوین نهایی اظهار نامه با همکاری کمیته های تعالی در سطح مورد نظر